Pārvaldība
Slēgtā akciju sabiedrība OPS ir reģistrēta Lietuvas Republikā un savā darbā stingri vadās pēc Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, normatīviem un likumdošanas ieteikumiem.

Saskaņā ar likumdošanas aktiem slēgtās akciju sabiedrības OPS pārvaldības struktūru veido padome, valde un izpilddirekcija.
Informācijas vienotība un atklātība
OPS grupas pārvaldības principi:
Motivācija un stimulēšana
Attīstība
Uzmanība, atzinība un cieņa
Ekonomiskums